Casa Loujos

(2005) Reforma e Ampliación

Casa Loujos é unha reforma e ampliación dunha vivenda existente en Covelo. Ao volume existente de pedra engádeselle un novo volume de diferente material, establecendo un diálogo entre a vivenda existente e o volume conformado polas novas habitacións do solicitado programa de necesidades. Consérvanse do proxecto orixinal, na medida do posible, todos os elementos construtivos de mampostería en pedra que forman parte do conxunto arquitectónico. Foi un condicionante importante do proxecto adaptar a vivenda, basicamente a planta baixa, para mobilidade reducida. Dotando a unha vivenda antiga en pedra, grazas á reforma, dun espazo novo e moderno respondendo a unhas dimensións máis cómodas e funcionais necesarias.

pregúntanos